Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Object Care B.V. (hierna: ‘OBJECT’)

1. Toepassingsgebied

1.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, of op alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, steeds met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van de opdrachtgever, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van OBJECT.

1.2          Deze algemene voorwaarden binden de partijen, behoudens andersluidende schriftelijke afwijkingen overeengekomen tussen de partijen. Zulke afwijkende bedingen gelden slechts met betrekking tot die punten van deze algemene voorwaarden waar ze uitdrukkelijk op betrekking hebben.

1.3          Onder de hierna te noemen term ‘Werkzaamheden’ wordt verstaan: conservering, restauratie, advisering, levering en diensten.

2. Offertes

2.1          Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte, hebben onze offertes een maximale geldigheidsduur van 3 maanden.

2.2          De aan een offerte verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, mits dit van tevoren met de opdrachtgever is overeengekomen.

2.3          Kosten welke kunnen voortvloeien uit een vooronderzoek, dat nodig is voor het opstellen van een offerte, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2.4         Offertes van OBJECT zijn gebaseerd op de informatie en/of gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Indien deze informatie en/of gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, dan wel naderhand wijzigen, is OBJECT gerechtigd de in de offerte vermelde prijzen, voorwaarden en/of levertermijnen aan te passen.

2.5          Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

3. Overeenkomst

3.1          De overeenkomst tot het verrichten van de Werkzaamheden komt eerst tot stand nadat de offerte (i) door de klant schriftelijk of digitaal werd aanvaard en (ii) schriftelijk of digitaal werden bevestigd door OBJECT.

3.2          Wijzigingen in de overeenkomst tussen OBJECT en de opdrachtgever, zoals m.b.t. de omschrijving van de werkzaamheden, de materialen en de voorwaarden, dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

3.3          Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de aangeboden Werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden vanwege aan de opdracht  gerelateerde factoren, dan is OBJECT gehouden dit aan de opdrachtgever mede te delen. In overleg tussen opdrachtgever en OBJECT wordt bepaald of de overeenkomst – in al dan niet gewijzigde vorm – wordt voortgezet. Het resultaat van dit overleg wordt schriftelijk vastgelegd en door betrokkenen ondertekend.

3.4         OBJECT en de opdrachtgever hebben in de in lid 3.3 bedoelde situatie het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding zijn de tot dan toe gemaakte kosten en/of gederfde winst van OBJECT voor rekening van de opdrachtgever.

4. Leverings- en uitvoeringstermijnen

4.1          De eventuele leverdata of uitvoeringstermijnen worden steeds aangegeven te louter indicatieve titel. De overschrijding van de eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen kan door de opdrachtgever niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van OBJECT of om een andere aanspraak tegenover OBJECT te laten gelden.

4.2         Een opdracht zal zijn voltooid op het tijdstip waarop OBJECT dit aan de opdrachtgever heeft medegedeeld.

5. Vervoer en verpakking

5.1          De goederen worden gezamenlijk door de opdrachtgever en OBJECT in- en uitgepakt.

5.2          De goederen reizen te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever, ongeacht de modaliteiten van het vervoer. De kosten van het vervoer worden desgevallend integraal doorgerekend aan de opdrachtgever.

5.3          Indien naar het oordeel van OBJECT speciale verpakking noodzakelijk is ter bescherming van de goederen, worden de kosten van de verpakking doorgerekend aan de opdrachtgever, en niet teruggenomen.

6. Verzekering

De goederen zijn tijdens het verblijf en een eventueel vervoer uitdrukkelijk niet verzekerd door OBJECT. De opdrachtgever dient zijn/haar eigen verzekeraar te verwittigen. Slechts bij overeenkomst kan hiervan worden afgeweken.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1          OBJECT behoudt zich alle eigendomsrechten voor op de door hem verstrekte Werkzaamheden, met inbegrip van ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en foto’s.

7.2          Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de in 7.1 bedoelde zaken is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OBJECT en in gebeurlijk geval de eigenaar van de goederen.

7.3          Voor elke handeling in strijd met het voorgaande lid is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van EUR 10.000 verschuldigd, zulks onverminderd OBJECTS recht om aanspraak te maken op een hogere schadevergoeding.

8. Wijzigingen in de opdracht

8.1          De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2         Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal OBJECT dit de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk melden.

8.3         Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen of nalaten van de opdrachtgever – althans door omstandigheden die voor zijn risico komen – zal OBJECT de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Prijzen en betaling.

9.1          Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere aan de opdracht verbonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze, tenzij anders overeengekomen, afzonderlijk worden aangerekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die OBJECT noodzaakt tot tariefaanpassingen van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorgerekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

9.2         Overeenkomsten worden immer afgesloten op basis van de op dat moment geldende prijzen.

9.3         Indien tijdens de duur van een project de verloning van de projectmedewerkers hoger mocht worden als gevolg van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel de werkgeverslasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip van die verhoging met het volledige bedrag daarvan en in evenredigheid daarmee worden vermeerderd en dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

9.4         Door OBJECT te maken kosten, welke zijn veroorzaakt door toedoen en/of nalaten van de opdrachtgever worden integraal bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

9.5         Indien niet anders wordt overeengekomen, zal bij het uitvoeren van de opdracht de facturering maandelijks plaatsvinden in de eerste week van de lopende maand.

9.6         OBJECT kan vooruitbetaling vragen.

9.7         Opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen, of betaling op te schorten.

9.8         De betaling van de prijs door de opdrachtgever gebeurt door overschrijving op het aangegeven bankrekeningnummer, binnen een termijn van 15 dagen na de factuurdatum, tenzij hiervan uitdrukkelijk, bij geschrift, door OBJECT wordt afgeweken. Bij gebreke aan protest binnen deze termijn, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard en is zij verschuldigd.

9.9         Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag.

9.10       In geval van niet-betaling op voormelde vervaldagen, behoudt OBJECT zich tevens het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 75 euro, onverminderd het recht van OBJECT op vergoeding van de gerechtskosten, op een redelijke schadevergoeding voor alle relevante invorderingskosten en op gebeurlijk andere vergoedingen op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen, onverminderd het recht van OBJECT om een hogere schadevergoeding te vorderen, in de mate dat het bestaan van een grotere schade wordt bewezen.

9.11        De niet-betaling op de vervaldag van één enkele (voorschot)factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

9.12        Van zodra en zolang de opdrachtgever een van voormelde betalingsverplichtingen niet nakomt, is OBJECT gerechtigd alle verdere Werkzaamheden op te schorten.

10. Prijswijziging

Eventuele wijzigingen in de prijs ten gevolge van onder meer wijzigingen in de in- en uitvoerrechten, in het btw-tarief, in de wisselkoersen, in de vrachtkosten, in de verzekeringskosten, die na het afsluiten van de bestellingen tussenkomen, zijn ten laste van de opdrachtgever. Voornoemde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief.

11. Retentierecht

OBJECT heeft het recht om bij het onbetaald blijven van facturen een retentierecht uit te oefenen op alle goederen die door de opdrachtgever in het bezit van OBJECT werden gesteld voor de uitvoering van de Werkzaamheden. Alle door OBJECT in redelijkheid gemaakte kosten bij de uitoefening van haar retentierecht, komen voor rekening van de opdrachtgever.

12. Onderaanneming

OBJECT is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht beroep te doen op derden, al dan niet zijnde onderaannemers, tenzij uitdrukkelijk anders door de opdrachtgever wordt aangegeven.

13. Samenstelling uitvoeringsteam

13.1         OBJECT kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het uitvoerende team wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht dit noodzakelijk is.

13.2        De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten Werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

13.3        Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met OBJECT plaatsvinden.

14. Aansprakelijkheid

14.1        OBJECT zal als een goed huisvader voor de goederen van de opdrachtgever zorgdragen.

14.2        De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de door OBJECT uitgevoerde Werkzaamheden louter middelenverbintenissen betreffen en het tot stand brengen van een bepaald resultaat niet kan worden gegarandeerd gezien de aard van de Werkzaamheden.

14.3        OBJECT is slechts aansprakelijk voor schade in geval van door de opdrachtgever te bewijzen grove schuld of opzet aan de zijde van de OBJECT.

Een eventuele aansprakelijkheid is niet verdergaand dan, met een maximum bedrag van € 5.000,-  per gebeurtenis, de dekking, waarop OBJECT uit hoofde van een overeenkomst van verzekering aanspraken vermag te doen gelden. OBJECT is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

14.4       De aansprakelijkheidsperiode van OBJECT vangt aan vanaf het moment van de inontvangstneming van de goederen tot aan het moment van de aflevering aan de Opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen. Verricht OBJECT Werkzaamheden zonder dat deze zaken fysiek in ontvangst neemt, dan vangt voormelde aansprakelijkheidsperiode aan op het moment dat OBJECT fysiek met betrekking tot deze zaken Werkzaamheden verricht en eindigt die telkens wanneer deze Werkzaamheden worden onderbroken of zijn geëindigd.

14.5        OBJECT is niet aansprakelijk voor de kosten, schade dan wel interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven,
  2. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
  3. vervoer van voorwerpen van de opdrachtgever,
  4. gebreken, al dan niet verborgen, zoals deze voorkomen in behandelde goederen, nadat het project door OBJECT is afgeleverd.

14.6       OBJECT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verstrekte adviezen mits deze door derden en onder supervisie van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

14.7        Doordat de waarden van de goederen en/of de collecties sterk uiteenlopen is het voor OBJECT niet mogelijk hier een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hierdoor kan OBJECT slechts een beperkte aansprakelijk op zich nemen zoals omschreven in punt 14.3.

15. Klacht na levering

15.1         De opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering de resultaten grondig te inspecteren op gebreken en nalatigheden, en bij aanwezigheid daarvan OBJECT binnen 8 dagen schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen.

15.2        Bij gebreke aan een klacht binnen de gestelde termijn, wordt de opdrachtgever geacht de levering en Werkzaamheden te hebben aanvaard. Klachten die na deze termijn worden ingediend zijn niet-ontvankelijk.

15.3        OBJECT dient te allen tijde in staat te worden gesteld de ingediende klacht te controleren en hem dient steeds de gelegenheid te worden geboden voor eventueel herstel zorg te dragen.

16. Overmacht

16.1        Buitengewone omstandigheden, zodanig dat van een der partijen in redelijkheid geen nakoming kan worden verlangd, gelden voor de partijen als overmacht. In geval van overmacht is zowel OBJECT als de opdrachtgever gerechtigd, om of de overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

16.2        Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van buitengewone omstandigheden beschouwd: gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, natuurrampen, brand, belemmeringen in het vervoer, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog etc..

17. Annulering

17.1         Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties.

Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

17.2        Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht OBJECT de reeds aangeschafte materialen en grondstoffen te vergoeden, alsmede eventuele arbeidskosten. Voorts is de opdrachtgever in zodanig geval gehouden OBJECT de door deze geleden schade te vergoeden ten gevolge van geleden verlies en/of gederfde winst, alsmede OBJECT te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden, als gevolg van annulering der opdracht.

17.3        Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft OBJECT vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

17.4        OBJECT behoudt zich onverminderd het vorenstaande alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

18. Splitsbaarheid clausules

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

19. Geschillen

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar OBJECT is gevestigd, zij het dat OBJECT zich altijd recht voorbehoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd. Gebeurlijke betwistingen vanwege de opdrachtgever ontslaan hem niet binnen de termijn te betalen.
Op alle bestellingen, leveringen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.